Posted by : Tausug Magsusulat Monday, October 22, 2012


by Yazir Rajim
From: http://www.alltausug.co.cc/2009/12/magpinda-templates-sin-blog.html


Bilang magba-blag kalagihan sin kita in subay imingat sin indajinis pakaradjaan manunjuki pa hikalingkat iban hikatanam sin blag ta. Hambuuk daing ha manga kalagihan subay hinangun biya' na sin magpinda Template sin blag. Mayta? Ha waktu pag-Sign-up mu ha Blogger in hidihil kaymu template amura in manga "Basic", in kamawmuhan 2 column da. Para ha manga ba'gu anad magblag kalagihan in subay sila makalabay ha basic. Karna' bang manga ibarat magbassa di haini kita tumagna umingat.

Lugay sin lugay mainu-inu kita mayta' awn manga blag pagkasambanan nakabidda' daing sin nahinang ta in dagbus, lagi malingkat pa. In mahinang ta way rugaing daing sin maginu-inu bang biyadiin in paghinang hadtu. Bang ta dayi'-dayi'un biya' dagbus mahunit hinangun, labi awla na bang kita bukun da tuud pantuk ha pangadji "Computer". In parakala' ini bakas ku kiyalabayan ha waktu ampa aku naganad-anad maghinang blag. Pagsakali, awn man nakahindu' kaku' sin pagpinda dagbus sin blag, nakapamung aku "Mahunit pa in magpais sayng". Di haini, misan mataud guidelines sin pagpinda template ha internet, pahampitun ta kamu sin kiyaingat-ingatan ha pagpinda template.

In kalagihan hinangun ha magpinda template, muna-muna subay tuud awn na blag nahinang. In paghihinangan blag amun maluhay upiksaun, lagi way bayad, amuna in Blogger.com. Bang awn na blag nahinang in katan sin kiyabutang ha kid sin blag subay hi "Save". Ha supaya misan malawa' hikabutang da magbalik. In kiyapikit (post) artikel di' dayan malawa'. Adapun in ha kid yan puas sin "text message" malanyap katan. Dipindi rakuman ha template ma download mu.

Pagubus mu magtawu' sin manga data, ukab naa kaw site amun nagtatawu' mataud templates para ha blag. Ha hal ini mataud kabaakan mu. Pagtaip hadja kaw ha google search "Templates for Blogger" mataud na maukab mu. Amu hadja subay mu mapinig in templates usalun mu karna' mataud da isab templates bukun siya para ha Blogger.com. In kawaun mu templates amun para ha Blogger tuud. Karna' awn manga templates para ha Wordpress iban kaibanan pa. Adapun awn da isab templates sin Wordpress mausal siya ha Blogger. Bang kaw makakita' awn Wordpress to Blogger converted Templates atawa unu-unu na manunjuki madtu aynakaw magduwa-ruwa bang mu kabayaan.


Bang kaw makadownload na kadtu kaw pa Layout, pagsud mu pa Layout dupuni in Edit HTML. In kakitaan mu pagubus mu magdupun sin Edit HTML biya' na sin patta' ha taas yan. Ha kabiyaksahan ku, di' na aku magSave sin HTML ha tuung yan. Magtuy aku madtu pa Choose File. Pagkadtu dupunan in Choose File, ampa batukun in piyagtaw-an sin Templates na Download. Pagbatuk ampa dupunan in Open. Pagbalik pa Edit HTML dupunan na in Upload. Ubus mag Upload bang kaw mabaya' kimita' naa ha dagbus sin blag mu ba'gu dupuni in Preview. Bang kaw kaamuhan na sin templates, dupuni in Confirm Save. Ha taas sin confirm save awn kakitaan nagsusunud-sunud manga widgets amun sung Delete tun. In manga widget yan amuna in biyayta' ku kaina hipatawu' amun nakabutang ha kid sin blag. Bang mu naSave na atawa kiyatawu' na, aynakaw maghasil hayan dupuni na magtuy in Confirm Save.

Pagubus magdupun sin confirm save kadtu nakaw pa Layout, dayawa, ampa luuni magbalik in ha kid sin blag. Bang kaw maingat da ha Photoshop hinang nakaw Head Banner amun hikatup ha blag mu. In laggu' sin Head banner yan dipindi ha bayta' sin templates na download. Ha kabiyaksahan in tiyap-tiyap templates asal awn bayta' manunjuki pa laggu' sin head Banner, Sidebar iban sin Mainpost. Bang awn asal Head banner sin blag mu, in hinangun tahan dakuman magganap atawa magkulang sin laggu'. Baya'-baya' muna maglawag templates amun katanaman mu. Di ha blag ini yan mataud ha kid kabaakan mu manga sites amun nagtatawu' sin manga templates. Mataud kabaakan mu ha internet tutorials ha paghinang iban pag-edit sin manga template.

Bang awn di' mu kahatihan binan hadja in sahawi mu ha Chatbox.

Bangman kamu makabatuk!

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Support!

Support!
Add this button to your blog! Save this image and add a backlink to this website. Magsukul!

Assalamu Alaykum!

Hisiyu pa in marapat sumulat sin kissa sin hula' niya bang bukun amura in tau niya?

Hapit kamu pa Tausug Blogger (TB)! Amuna ini in tumpukan naghambuuk ha tiyap-tiyap magba-blog Tausug, Sinama, Yakan dayng ha ZamBaSulTa lapay na pa kaybanan binaybayan ha katilingkal dunya! Bisita kamu pa indaginis website/blog sin mga taymanghud natu', bat natu' maingat bang unu tuud in halawm pikilan-pangatayan sin magtaymanghud hangka-bangsa, hangja-agama.

Awn kaingatan niyu blog wala' pa nakalamud diy? Baytai niyu kami bat namu' hikabutang magtuy.
Email: anakiluhmd@gmail.com

Magsukul iban Salam kasilasa!
Powered by Blogger.

- Copyright © Tausug Bloggers -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -